KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY

DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcemy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie przetwarzany Państwa dane osobowe.

Kto jest Administratorem Pani/pana danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Cross Polska Joanna Sobańska-Bijlard z siedzibą w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków, NIP 534-125-08-93, Regon 140296868

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana Danych Osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@crosspolska.pl bądź za pośrednictwem adresu pocztowego ADO: ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 RODO, przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1.    osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

4.       przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczące lub innej osoby fizycznej;

5.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania włazy publicznej powierzonej administratorowi;

6.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cross Polska Joanna Sobańska-Bijlard z siedzibą w Pruszkowie przetwarza Pani/Pana dane przede wszystkim w celach handlowych i marketingowych.

W pozostałych przypadkach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, odpowiednio do art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czy podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa określonego zakresu danych osobowych Pani/Pana, który to zakres jest wymogiem wynikającym z możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu lub evencie jest obowiązkowe, aby Administrator mógł wykonać zadania nałożone na niego przez obowiązujące przepisy prawa.

W innych sytuacjach, przede wszystkim w odniesieniu do danych dot. nr telefonu, adresu e-mail oraz wizerunku to Pani/Pan decyduje o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora tychże danych. Podanie  tych danych jest więc dobrowolne.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH, w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj.

1.       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

2.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3.       przenoszenia swoich danych osobowych;

4.       cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się mailowo z Administratorem danych pod adresem: crosspolska@crosspolska.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Cross Polska Joanna Sobańska-Bijlard odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

  1. Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, kontrahentom wykonującym czynności serwisowe z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te  podmioty z mocy prawa;
  2. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora Danych Osobowych obowiązek ich udostępnienia.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

1. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Przekazywanie Danych Osobowych Do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub Organizacji Międzynarodowej. 

Product added to wishlist
Dodano do porównania

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest Cross Polska Ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Cross Polska Ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków lub poprzez wiadomość e-mail na adres: crosspolska@crosspolska.pl - Pełna treść klauzuli.