Polityka prywatności

Realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów zawartych w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cross Polska Joanna Sobańska-Bijlard z siedzibą w Pruszkowie, ul. Przejazdowa 25, NIP 534-125-08-93.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@crosspolska.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji zamówień oraz w jego własnych celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówień oraz jego celów marketingowych i wynikających z przepisów prawno-podatkowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

8. Ma Pni/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

9. Podanie przez osobę zamawiającą jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do wykonania zlecenia.

10. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.